敦素坐诵公衮乌臼树绝句叹爱不已其诗云三年逐客弄湘流华气遮栏两鬓秋秪有荒寒江上树尚成诗句聚眉头成此寄之拼音

敦素坐诵公衮乌臼树绝句叹爱不已其诗云三年逐客弄湘流华气遮栏两鬓秋秪有荒寒江上树尚成诗句聚眉头成此寄之朗读

dūnzuòsònggōnggǔnjiùshùjuétànàishīyúnsānniánzhúnòngxiāngliúhuázhēlánliǎngbìnqiūzhīyǒuhuānghánjiāngshàngshùshàngchéngshīméitóuchéngzhī--shìhóng

shígōnggǔnshíshíjiànzuìàirénpǐnyīng

jūnkànzhōngyǎnxiùquètiānxiàbáiqiánbèifēngliújǐnshàng

shìàiróngdàoshānguīwèisānniánzhéxiāngchǔmiàoshān

guīláijiāngnánshēngjiàzhǎngrénmèngjìngliáo

yàodāngjìngxúnjūnbàndēngshānxiǎngjiànwēngjuérǎngbèi