俟居弟雨田并舟南至杨村闻兄潮阳之命别去赋此送之拼音

俟居弟雨田并舟南至杨村闻兄潮阳之命别去赋此送之朗读

tiánbìngzhōunánzhìyángcūnwénxiōngcháoyángzhīmìngbiésòngzhī--yóu

jūnxiāngjiànxiānghuānyuánjīnèrnánguózànlián鸿hóngyǐngsànchōngxīngshíguàigāohán

cháoyángyuǎndàochūnshuíbànbiéshùzūnwèilánhòujīnghuāháigòngxiàozhōuhuíshǒumànmàn